نکات مهم قبل از ثبت نام

  • از آنجایی که بر اساس اطلاعات ثبتی شما در این محل کارت باشگاه مشتریان شیفر صادر گردیده و پست خ